Meny Lukk

O-house (Circle House) prosjektet er en del av flere prosjekter innen sirkulærøkonomi i Kongsvingerregionen.

I 2018 fikk Kongsvinggerregionen en million kroner i støtte fra fylkesmannen i Innlandet til et regionalt kartleggingsprosjekt innen sirkulærøkonomi. Prosjektet heter «Circle Scan – Kongsvinger Region» og skal munne ut i 3-4 konkrete, sirkulære pilotprosjekter. Overordnet mål er å redusere avfall/flytte avfall oppover i avfallshierarkiet og skape nye arbeidsplasser. Vi er nå i fase tre av prosjektets fire faser. Basert på regionens næringsstruktur, og råd fra Circle Economy, som er ansvarlig for metode og gjennomføring, har vi spisset omfang til å dekke sirkulærøkonomi innenfor verdikjeden til byggenæringen.

Materialflytsanalyse – ulike bygg- og anlegg i Kongsvingerregionen

Næring til besvær

Byggenæringen blir ofte referert til som 40%- næringen. Det vil si at den røft regnet står for 40% av alt avfall, 40% av klimagassutslipp og 40% av energi, materialer og vannressurser. Det er med andre ord et stort potensial for grønne forbedringer. Kongsvingerregionen har mange store aktører som representerer alle ledd i byggenæringens verdikjede – fra råvarer til avfallshåndtering. Vi har identifisert over 160 lokale interessenter i byggenæringens verdikjede i 16 forskjellige kategorier og innhentet data fra disse, både i form av dybdeintervju og digital spørreundersøkelse. Allerede nå kan vi se at ingen av byggherrene i regionen benytter seg av mulighetene for gjenbruk eller resirkulert byggemateriale, og at det i liten grad benyttes materiale som ikke er basert på jomfruelige råvarer. Samtidig har vi kartlagt at byggeavfall pånyoppførte større formålsbygg utgjør mer enn riveavfalle på tilsvarende gamle bygg (eksempel Glommasvingen skole).

Ung målgruppe

Parallelt pågår et interkommunalt prosjekt som har som formål å tiltrekke arbeidskraft og kompetanse tilbake til Kongsvingerregionen. Målgruppa er først og fremst unge i alderen 20-35. Vi vet at det er tøft å komme inn på boligmarkedet som førstegangskjøper uten hjelp fra foreldre.

Som en løsning på dette jobbes det i andre deler av landet, blant annet, med modeller som f.eks. «Leie til eie», der deler av husleiene konverteres til innskudd over tid. Modeller for å gjøre det enklere for unge å etablere seg, er en parallell del av prosjektet.

Formålet med prosjektet er å utvikle en prototype på en etablererbolig der minst 50% av byggematerialet er basert på enten resirkulert eller ombruk av materiale. Øvrig byggemateriale skal ha lavest mulig klimafotavtrykk (=kortreist) være energismart (muligvis passivhus). Prototypen vill sannsynligvis være i mindre skala, men inneha de nødvendige funksjoner som toalett, bad og kjøkkenkrok i tillegg til oppholdsrom. Prosjektet skal forslå finansieringsmodell for unge uten egenkapital og kommersialiserings-/skaleringsplan.

Finasiering

Høsten 2019 fikk vi tildelt en million fra Hedmark fylkeskommune til gjennomføring av prosjektet og våren 2020 ytterliger 500.000 fra fylkesmannen i Innlandet. Total budsjettramme er på 2 millioner, og de øvrige finansiering er et spleiselag mellom de 6 kommunene i regionen og Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap (GIR).

Prosjektgruppe

Prosjekteier, Regionrådet for Kongsvingerregionen/ v/Anne Huse
Prosjektleder, Eva Snare, Nord-Odal kommune
Arkitekt og produktsjef, Jon Guttormsen, Topos Arkitektur
Byggherre, Odd Arne Sønstereud, fagansvarlig Skarnes VGS,
Ombruks- resirkuleringsansvarlig, Trond Sørensen, GIR

Odd-Arne Sønstrerud, Trond Sørensen, Njål Føsker, Eva Snare, Anne Huse